ZAŚWIADCZENIA od stycznia 2023 zaświadczenie będą wysyłane mailowo raz w miesiącu.
Ostatnia wysyłka zaświadczeń: 11 kwietnia 2024. Kolejna wysyłka zaświadczeń: 9-10 maja 2024.

Regulamin uczestnictwa

Szkolenie
" Postępy w transfuzjologii laboratoryjnej 2023 cz.1 "

Rozdział 1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator :
Medical Update, Wojciech Zabłocki,
z siedzibą w Józefowie, ul. Mickiewicza 3.
NIP 521-328-11-55

Zamawiający:
Osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.

Uczestnik:
Uczestniczący w szkoleniu: zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie:
Organizowane przez Organizatora szkolenie "Postępy w transfuzjologii laboratoryjnej 2023 cz.1", Warszawa 3 czerwca 2023 r. Szkolenie ma charakter zamknięty, w której udział mogą wziąć jedynie osoby, które dopełniły warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2.
Zgłoszenie

I. Warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www.medicalupdate.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

II. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

III. Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej.

IV. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.

Rozdział 3.
Płatność i wpisanie na listę uczestników

I. Niezwłocznie od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszeniowego, Organizator na adres poczty elektronicznej wskazany w tym formularzu prześle Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz przekaże mu informacje niezbędne do dokonania opłaty rejestracyjnej (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).

II. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania zgłoszenia następuje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

III. Opłata rejestracyjna wynosi:

a) dla osób, których uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest ze środków publicznych 200,00 zł brutto ze stawką VAT „zw"

b) dla pozostałych uczestników zostaje doliczony podatek 23% VAT do kwoty 200,00 zł co daje kwotę 246,00 zł brutto.

IV. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 maja 2023 r.

V. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia udziału w szkoleniu. W przypadku zgłoszeń złożonych pomiędzy 15 maja  a 22 maja 2023 r., płatności należy dokonać nie później niż do dnia 26 maja 2023 roku.

VI. Wpisanie na listę uczestników szkolenia następuje po zarejestrowaniu wpłaty przez organizatora.

VII. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia szkolenia, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nie dokonania przez Zamawiającego zapłaty w terminie przywołanym w pkt. V.

VIII. W przypadkach spornych konieczne jest przedstawienie dowodu wpłaty, decydująca jest data wniesienia opłaty uczestnictwa.

IX. W ciągu 14 dni roboczych od zarejestrowania wpłaty, wystawiana jest faktura VAT na wniesioną opłatę. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054).

X. Sposoby odbioru faktury:

a) faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

Rozdział 4.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu

I. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

II. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).

III. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji między 15 a 29 dniem przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizatorowi przysługuje opłata manipulacyjna związana z anulacją rejestracji w wysokości 100 zł brutto.

W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie w pełnej wysokości. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji.

IV. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana.
V. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na szkoleniu opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały szkoleniowe nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

VI. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika szkolenia wymaga formy pisemnej (e-mail) i powinno być dostarczone do Organizatora nie później niż 4 dni robocze przed szkoleniem.

Rozdział 5.
Odwołanie, zmiany miejsca i terminu szkolenia

I. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia szkolenia, przysługuje prawo jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora – siła wyższa.

II. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia, na rachunek bankowy, z którego została przelana.

III. W przypadku odwołania szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

IV. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Organizator poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora oraz dodatkowo e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Rozdział 6.
Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

I. Każdy z Uczestników ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora szkoleniowego przez cały czas trwania szkolenia i okazywania go na prośbę personelu szkoleniowego lub ochrony.

II. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest szkolenie.

III. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania bez zgody Organizatora.

IV. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.

V. Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszt parkingu.

VI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.

VII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania szkolenia.

Rozdział 7.
Zgoda na udostępnienie wizerunku

I. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wykonanych podczas szkolenia z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronie Internetowej Organizatora.

II. Ustalenie to dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w szkoleniu w trakcie aktywności szkoleniowych oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.

Rozdział 8.
Informacje dodatkowe

I. Każdy Uczestnik na miejscu szkolenia otrzymuje pakiet szkoleniowy.

II. Każdy Uczestnik otrzymuje po szkoleniu imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

III. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach. Aktualny program publikowany będzie na stronie internetowej Organizatora: www.medicalupdate.pl

IV. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkolenia na zasadach odmiennych od określonych
w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione pomiędzy Organizatorem
i Zamawiającym, a niniejszy Regulamin wiąże strony w takim zakresie, w jakim nie pozostaje
w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.

V. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 9.
Reklamacje

I. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

II. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej za pomocą e-maile na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

IV. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

V. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej, listownie lub za pomocą poczty e-mail.

VI. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. I pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

I. Niniejszy Regulamin szkolenia stanowi integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

II. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

III. Regulamin szkolenia obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2023 roku.

IV. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Regulaminu, która obowiązywała w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.

V. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem, prosimy o kontakt z Organizatorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.