Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Mgr Jarosław Materski

Jest absolwentem Wydziału Chemii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończył w 1996r. W latach 2010-2011 ukończył studia podyplomowe Analityka Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, uzyskując tytuł zawodowo-naukowy: diagnosta laboratoryjny.

W latach 1996-2004 pracował w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Cormay. Początkowo był zatrudniony w Dziale Kontroli Jakości i Badań, w którym to brał czynny udział przy opracowaniu nowych zestawów odczynnikowych do oznaczania fosfatazy alkalicznej oraz gammaglutamylotransferazy a także był współodpowiedzialny na wdrożenie procedur dotyczących Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

W latach 2000-2005 był Product Managerem ds. elektroforezy. Był odpowiedzialny za stworzenie struktury sprzedaży produktów na terenie Polski, za działania marketingowe oraz za merytoryczne wsparcie użytkowników aparatury. W tym czasie odbył szereg szkoleń z dziedziny elektroforezy w kraju i za granicą.

W latach 2005-2017 pracował w firmie ABX HORIBA, zajmując stanowisko Product Managera ds. elektroforezy i immunochemii. W tym czasie był odpowiedzialny za kreowanie polityki sprzedaży i marketingu w dziedzinie elektroforezy i immunochemii. Przeprowadzał wykłady szkoleniowe, organizował szereg warsztatów dla użytkowników aparatury, rozpatrywał reklamacje oraz udzielał konsultacji w zakresie interpretacji wyników badań ze wszystkich typów oferowanych analizatorów. Był współorganizatorem wielu spotkań dla Diagnostów przygotowanych przy współpracy z PTDL, KIDL oraz organizatorem spotkań autorskich. W latach 2012 oraz 2013 przygotował cykl wykładowo-szkoleniowy zatytuowany „Jesienne spotkania z elektroforezą”.

Od roku 2018 jest zatrudniony w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK nr 1 w Lublinie. Od tego czasu poprowadził 7 kursów i warsztatów skierowanych do Diagnostów Laboratoryjnych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz są w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Tematem tych kursów są techniki elektroforetyczne, opis wykonywania oznaczeń, sposób interpretacji wyników z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii monoklonalnych i białkowych markerów nowotworowych.

Dr n. farm. Maciej Korpysz

Maciej Korpysz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku Analityka Medyczna. W kwietniu 2019 roku obronił pracę doktorską pt. "Ocena nowych biochemicznych wskaźników zaburzeń białkowych i regulacji metabolizmu kostnego u chorych na szpiczaka plazmocytowego". Od 2012 roku  pracuje w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej UM w Lublinie na stanowisku wykładowcy prowadząc zajęcia dydaktyczne m.in. na kierunku Analityka Medyczna. Ponadto zaangażowany jest w podnoszenie kwalifikacji zawodowych diagnostów laboratoryjnych będących w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej prowadząc kursy specjalizacyjne oraz staże kierunkowe w zakresie technik elektroforetycznych z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii monoklonalnych i markerów białkowych. Czynnie uczestniczy także
w krajowych konferencjach naukowo-szkoleniowych wygłaszając wykłady otwarte.

Jest autorem i współautorem 11 prac o łącznej punktacji 100 pkt. KBN/MNiSW, 12 streszczeń zjazdowych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz 2 monografii. W swoich badaniach naukowych koncentruje się m.in. na poszukiwaniu nowych biochemicznych markerów charakteryzujących aktywność choroby w grupie chorych na szpiczaka plazmocytowego.

Od 2012 roku zatrudniony jest także na stanowisku młodszego asystenta jako diagnosta laboratoryjny w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK Nr 1 w Lublinie gdzie sprawuje nadzór merytoryczny nad pracownią białek specyficznych.