ZAŚWIADCZENIA od stycznia 2023 zaświadczenie będą wysyłane mailowo raz w miesiącu. Ostatnia wysyłka zaświadczeń: 8 listopada 2023. Kolejna wysyłka zaświadczeń: 13-14 grudnia 2023.

PROMOCJA: od 29 września ruszyła Promocja Jesienna Medical Update, szczegóły na stronie: https://medicalupdate.pl/index.php/pl/promocjajesienna
 SZKOLENIE STACJONARNE  Postępy w transfuzjologii laboratoryjnej 2023 cz.2  zostało ODWOŁANE

Regulamin szkoleń online dostępnych na stronie medicalupdate.pl


§ 1 Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu szkoleń online, prawa i obowiązki
Uczestników szkoleń.
§ 2 Organizacja szkolenia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Organizator
  a. Medical Update, Wojciech Zabłocki ul. Mickiewicza 3, 05-420 Józefów, NIP 521-328-11-55, REGON 140730900.
  b. ILMC sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3, 05-420 Józefów, NIP 701-092-33-65, REGON 383307500. KRS 0000785209, 
 2. Kadra
  Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń na stronie internetowej www.medicalupdate.pl
 3. Forma zajęć
  Zajęcia prowadzone są online w Internecie z pomocą internetowej platformy medicalupdate.pl zwanej dalej Platformą Szkoleniową.
 4. Uczestnicy
  Uczestnik to pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, która wykupiła osobiście dostęp do szkolenia. Za Uczestnika uważa się również osobę, na rzecz której został wykupiony (udostępniony) dostęp do szkolenia przez stronę trzecią.
 5. Wymagane dokumenty
  Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.medicalupdate.pl
 6. Zawarcie umowy na zakup szkolenia:
  a. Uczestnik może zapisać się na szkolenie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony www.medicalupdate.pl
  b. Zawarcie umowy i akceptacja Regulaminu następuje poprzez wysłanie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora oraz dokonanie opłaty za szkolenie. Nie jest możliwe zawarcie umowy bez wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
  c. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wskazuje:
    • Imię i nazwisko Uczestnika kursu
    • Numer telefonu oraz adres email,
    • Czas dostępu do szkolenia
    •Dane niezbędne do wystawienia faktury
  d. Wypełniając Formularz Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 7. Korzystanie z udostępnionych materiałów.
  a. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora l/lub naruszenie postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
  b. Uczestnik zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 8. Opłaty:
  a. Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Cena dostępu do szkolenia znajduje się na stronie każdego szkolenia. Ceny podane przy każdym kursie są cenami obowiązującymi w trakcie składania zamówienia i są wiążące dla Uczestnika i Organizatora.
  b. Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 5 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 8 lit. c.• c. Opłatę należy uiścić wykonując przelew na konto Organizatora zgodnie z informacją otrzymaną w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na szkolenie. Opłatę należy uiścić najpóźniej dziesięć dni po przesłaniu zgłoszenia.
  d. W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
    • imię i nazwisko uczestnika
    • symbol szkolenia (informację na temat symbolu szkolenia, uczestnik otrzymuję w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na szkolenie)
  e. Organizator nie odpowiada za dodatkowe koszty zakupu które Uczestnik może ponieść np. z tytułu prowizji bankowych bądź opłat na rzecz Operatorów.
  f. Organizator wystawia Faktury VAT. Dane do faktury należy uzupełnić podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik wyraża zgodę na dostarczenie Faktury w formie elektronicznej.

§ 3 Realizacja szkolenia

 1. Dostęp do danego szkolenia uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty oraz po wykonaniu przez uczestnika „Instrukcji uzyskiwania dostępu do szkolenia”, dostępnej na stronie danego szkolenia.
 2. Informacje o sposobie logowania, Organizator przesyła na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.


§ 4 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest zobowiązany:

• dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
• udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
• wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia
• zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia
• wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz przesłać je do Uczestnika zgodnie z §6 pkt. 6.

 

§ 5 Obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b. przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu
c. dokonać całkowitej opłaty za szkolenie
d. zapoznać się z udostępnionymi materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie
e. uczestniczyć w zajęciach
f. przystąpić do testu kończącego szkolenie (jeżeli taki test jest przypisany do szkolenia)
g. wypełnić ankietę oceniającą szkolenie.

 1. Do korzystania z Platformy Szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader).
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe przesłane przez Organizatora lub umieszczone na stronie/Platformie Organizatora podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.


§6 Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 1. Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawiane jest Uczestnikowi po ukończeniu kursu.
 2. Zaświadczenie wydawane jest w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez uczestnika w formularzu pod tytułem „Zaświadczenie” dostępnego na stronie szkolenia.
 3. Wysyłka dokumentów następuję w ciągu 14 dni roboczych od daty ukończenia przez Uczestnika szkolenia i otrzymania danych osobowych niezbędnych do wystawienia stosownych zaświadczeń.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane przez Uczestnika w formularzu "Zaświadczenie".
 5. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z polityką RODO.


§7 Reklamacje

 1. W przypadku problemów z logowaniem na platformę szkoleniowej lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Medical Update będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.


§8 Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy Organizatora, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeniesiona na następne szkolenie. Odwołanie szkolenia przez Organizatora może nastąpić z przyczyn technicznych, wówczas szkolenie może zostać przełożone na inny termin lub odwołane.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia Uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora/ Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest tylko przed uzyskaniem dostępu do szkolenia. Rezygnację należy zgłosić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.


§9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Regulamin jest ważny z chwilą jego publikacji na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Szkoleniowej na czas nieokreślony celem jej modernizacji lub naprawy.
 3. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że Uczestnik nie powinien korzystać z Platformy.